Polityka Prywatności

Polityka prywatności

§ 1
Postanowienia Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2018r. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację także załącznika dołączonego – Polityki Prywatności.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności. (Jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zostało zastąpione określeniem „Ty”, „Usługodawca” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Z dnia 27.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Do zmiany Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio §15 ust. 3 – 5 Regulaminu.

Bezpieczeństwo użytkowników

W przypadku osób, które odwiedzają Serwis, ale nie są Użytkownikami, postanowienia Polityki Prywatności stosuje się zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją. Jest ona dostępna w Serwisie. Jeśli korzystasz z serwisu, oznacza to, że akceptujesz warunki umowy.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie rejestracji, logowania oraz korzystania z aplikacji (SSL).

Obsługa płatności odbywa się poza Aplikacją. Dane osobowe lub/i dane kartowe potrzebne do dokonania Płatności zapisywane są w systemie informatycznym dedykowanym przez Zewnętrzny Kanał Płatności. Na potrzeby rozliczeń, w Aplikacji zapisywane są dane do faktury.
Dane osobowe podawane w Aplikacji są traktowane jako poufne. Nie są widoczne dla innych Użytkowników za wyjątkiem Właściciela Konta i Administratora Konta lub uprawnionych osób po stronie Usługodawcy.

§ 2
Usługodawca jako Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto w Aplikacji to przetwarzamy Twoje dane. Między innymi takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania. A także w zakresie i celu prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów). Jeśli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.

f. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail Ośrodka Wczasowego.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody. Dzieje się to tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:

a. rozwiązania Umowy.

b. cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

c. zgłoszenia żądania o usuniecie danych korespondencji email.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Regularnie testujemy bezpieczeństwo Aplikacji. Mamy wdrożoną procedurę tworzenia kopii zapasowych (tzw. backup).
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
Wysyłając zapytanie na nasz adres mail Ty wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych w celu realizacji ew. usługi i możliwość przechowywania w bazie pocztowej korespondencji.

§ 3
Polityka prywatności –  Cookies

Korzystamy z cookies do logowania Użytkowników do Konta w Aplikacji. Ponadto używamy cookies zwierających session ID do monitorowania odwiedzin oraz rozpoznawania osób odwiedzających.
Serwis, Aplikacja korzysta z cookies. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Serwisu, Aplikacji. Są to narzędzia do analityki internetowej – autorskie rozwiązania Usługodawcy albo zewnętrzne. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność Serwisu, Aplikacji i dostosować go lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Oba narzędzia gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzia te korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji. Np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie etc.

Każda osoba przeglądająca Serwis, Aplikację powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać możesz uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonej Usługi przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.
Użytkownik otrzymuje Notyfikacje o ważnych informacjach od dot. funkcjonowania Aplikacji.