Regulamin Reklamacji

Regulamin Reklamacji

Niniejszy regulamin reklamacyjny reguluje stosunki i warunki, które wynikają z tytułu odpowiedzialności za wadliwe świadczenie usług lub wady sprzedawanego towaru w myśl Kodeksu cywilnego i Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Prawo do reklamacji

Jeśli konsument stwierdzi, że kupiony przez niego towar, dania lub napoje bądź kupione usługi noclegowe lub powiązane usługi uzupełniające są wadliwe, ma prawo te wady reklamować.
Błędy jakości dań i napojów przeznaczonych do niezwłocznego spożycia konsument reklamuje bezpośrednio u obsługującego pracownika.

Wady dań i napojów dotyczące ilości i masy, muszą zareklamować Państwo przed rozpoczęciem konsumpcji. Reklamację jakości i temperatury dań oraz napojów konsument musi zastosować przed degustacją.
W przypadku wystąpienia wad w zakupionym towarze z asortymentu poza spożywczego konsument powinien zastosować prawo do reklamacji w okresie gwarancyjnym.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w świadczeniach zakwaterowania lub usługach dodatkowych konsument zastosuje prawo do reklamacji bez zbędnej zwłoki. Po upływie okresu gwarancyjnego prawo do reklamacji wygasa.
Podczas stosowania reklamacji konsument przedkłada dokument o uregulowaniu usług, których wady reklamuje w formie pisemnej przyjmuje recepcja ośrodka.

Złożenie natychmiastowej reklamacji w miejscu pobytu pozwala na bezzwłoczne usunięcie wad, natomiast opóźniona reklamacja utrudnia jej rozstrzygnięcie i obiektywizm oceny, a tym samym szansę do prawidłowego rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego

Odpowiedzialność Ośrodka

Po zastosowaniu reklamacji konsumenta i po uzyskaniu opinii eksperta odpowiedzialny pracownik hotelu zadecyduje niezwłocznie o reklamacji. Jeśli nie ma możliwości niezwłocznego rozstrzygnięcia reklamacji lub reklamacja jest nieuzasadniona zostanie sporządzony dokument reklamacyjny. W dokumencie muszą być zawarte dokładnie oznakowane usługi, okres świadczenia, błędy i wymogi, jak reklamacja ma zostać rozpatrzona. Konsument otrzymuje kopię dokumentu.
Rozpatrzenie reklamacji, w tym czas na ekspertyzę specjalistyczną wady, nie może trwać ponad 30 dni.
Jeśli konsument nie jest zadowolony z wyniku rozpatrzenia reklamacji, może zastosować swoje prawo w sądzie.

Rozpatrzenie reklamacji
  1. Wyżywienie

    Wady dań i napojów uważa się za nieusuwalne.

    Konsument ma prawo domagać się wymiany lub zwrotu zapłaconej ceny.

  2. Usługi zakwaterowania, usługi dodatkowe

    Jeśli błędów o charakterze technicznym nie da się usunąć i jeśli hotel nie może zapewnić konsumentowi usług zastępczych (wady w pokoju hotelowym, wady usług uzupełniających) konsument ma prawo:

  • do podstawowej zniżki od ceny

  • do uchylenia umowy zasadniczo przed przenocowaniem i zwrotu należności, jeśli usługi zostały uregulowane z góry.

Terminy zastosowania reklamacji

Konsument ma prawo do zastosowania reklamacji bez zbędnej zwłoki najszybciej, zwłaszcza jednak do końca czasu trwania okresu gwarancyjnego.